งาน ราชการ 56 กรมควบคุมโรค เปิดสอบแข่งขันข้าราชการ 1 ตำแหน่ง

งาน ราชการ 56 กรมควบคุมโรคงาน ราชการ 56 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง 4 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     ปวส. 10,200-11,220 บาท /ปวท. 9,540 – 10,500 บาท บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ :     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน และ
3. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาครู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ด้านปฏิบัติการ
(1)ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
(2)ให้บริการ จำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
(3)ให้รหัสทางการแพทย์ตามาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
(4)เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพี่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป

2.ด้านบริการ
(1)ให้ บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางแพทย์ ประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานศึกษาอ้างอิง วางแผนต่างๆ
(2)ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบ
– ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้
– – สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเวชสถิติ และการ ลงรหัสโรค
– – สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100คะแนน)
ทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel เวอร์ชั่น 2007)

ทักษะ/สมรรถนะ :     –

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

Website :     http://www.ddc.moph.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s