งาน ราช การ กฟผ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน รวม 686 อัตรา ปี56

งาน ราช การงาน ราช การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป และอัตราท้องถิ่น รวม 686 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2556

งาน ราช การ กฟผ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน รวม 686 อัตรา ปี56

อัตราที่รับสมัคร

 • อัตราทั่วไป รวม 522 อัตรา
 • อัตราท้องถิ่น รวม 164 อัตรา(แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วย บุคคล (รายละเอียแนบท้ายประกาศ)
 2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาที่กำหนด (รายละเอียแนบท้ายประกาศ)
 3. มีอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ดังนี้
  – ระดับวุฒิปวช. – ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  – ระดับวุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และผลทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  – ระดับวุฒิปริญญาโท – ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การทดสอบข้อเขียน

คุณวุฒิระดับ ปวช. – ปวส. วิชาที่ทดสอบ รวม 3 วิชา

 • วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

คุณวุฒิระดับปริญญา วิชาที่ทดสอบ รวม 2 วิชา

 • วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรือ อัตราท้องถิ่น อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 ตำแหน่ง
 • สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th
 • ให้ผู้สมัครส่งรูปถ่ายด้วย File jpg, png, jpeg เท่านั้น รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ และส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วย File PDF ขนาดไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ ตามคำแนะนำวิธีการสมัครงานในเว็บไซต์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา : http://www.egat.co.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s