หา งานราชการ 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วุฒิปริญญาตรี

กรมหม่อนไหม หา งานราชการ 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

 หา งานราชการ 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วุฒิปริญญาตรี

ประกาศ กรมหม่อนไหม รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร  หา งานราชการ 2556 กรมหม่อนไหม
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ทางการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบสิ่งทอ หรือทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติงาน
– ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า
– วิเคราะห์และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหม่อนไหมและลวดลายผ้า
๒. ด้านการวางแผน
-วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับสำนัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า
๓. ด้านการประสานงาน
-ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและภูมิภาคโดย มีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ การอนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้าตามที่กำหนดไว้
-ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ เข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า
๔. ด้านการบริการ
-รวบรวม จัดทำข้อมูล จัดทำรายงาน สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
-ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม และลวดลายผ้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่การอนุรักษ์และสืบสานและเผยแพร่แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำมาใช้สอยใน ชีวิตประจำวัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การเลือกวัสดุ โครงสร้าง กลไก รูปร่าง สี การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัสตราภรณ์
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหม่อนไหมและภูมิปัญญา
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 200 บาท และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

Website : http://www.ocsc.go.th

 เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่(ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง)

Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s