หา งาน งานราชการ 56 สำนักงาน ปปส รับบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2556

สำนักงาน ปปส หา งาน งานราชการ 56 สำนักงาน ปปส รับบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2556 ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครสอบ รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-26 ก.พ.56 หรือคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

หา งาน งานราชการ 56 สำนักงาน ปปส รับบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2556

สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ  ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 51 อัตรา <รับออนไลน์> (5-26 ก.พ.56)

ตำแหน่งที่เปืดรับสมัคร

1. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (กรุงเทพมหานคร)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ชลบุรี)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (นครราชสีมา)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (ขอนแก่น)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (เชียงใหม่)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (พิษณุโลก)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (สุราษฎร์ธานี)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (สงขลา)

2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รวม 49 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เนท วันที่ 5 -26 ก.พ.2556

สมัครทางเว็ป http://job.oncb.go.th

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง
 
ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดียา เสพติด ด้านวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาการของระบบการสืบสวนสอบสวน และวิธีการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีความรวดเร็วและชัดเจน มากที่สุด
(2) แสวงหา รวบรวม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งความผิด หรือเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามและ/หรือตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด
(3) ดำเนินการจับกุมบุคคลใด ๆ ผู้กระทำความผิด ค้นเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือเมื่อมีผู้กล่าวหา ร้องเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน หรือระงับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อค้นหาหลักฐาน และดำเนินการกับผู้กระทำความผิด
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด
(5) จัดทำสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดและคดีตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดและหาจุดบกพร่องน่าสงสัยอันควรมีการ สืบสวนสอบสวนหรือการตรวจสอบทรัพย์สิน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิชาที่สอบ :
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
3. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และทางภาษาอังกฤษในระดับดี ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้ เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล

วิชาที่สอบ :
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ
2. ความสามารถในการอ่าน แปล และวิเคราะห์สรุปเป็นภาษาอังกฤษ
3. ความสามารถในการแปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
4. ความรู้ความเข้าใจในงานวิเทศสัมพันธ์
5. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ p01    
ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่ ” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง)

Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s