เปิดทำเนียบ ครูดี ครูเด่น ปี56

ครุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป

คุณครูปิยาภรณ์ จิตภักดี ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านซำโพธิ์ ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษเขต 1 เป็น 1 ในครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ชาวศรีสะเกษ  โดยครูปิยาภรณ์ จบปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา ม.รามคำแหง ทำหน้าที่หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและครูประจำชั้น ป.3 โดยสอนเน้นหลักวิชาภาษาไทย

ครูปิยาภรณ์ เล่าว่า ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ เราจึงควรอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป และเมื่อภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง หากผู้เรียนอ่านและเขียนคำในแต่ละมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น และยังจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย โดยจะเน้นเทคนิคการสอนที่เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้ 4 จ. หรือ 4 ขั้นตอน คือ จ. ที่ 1 จำแนกและสังเกต จ. ที่ 2 แจกลูกและสะกดคำ จ. ที่ 3 จด จำหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้วนำไปใช้อ่านและเขียนคำ และ จ. ที่ 4 จัดแจงสะสมคำ สร้างคำใหม่แล้วนำไปแต่งประโยค จนเกิดไอเดียในการจัดทำสื่อการสอนที่เป็นเพลง พร้อมทั้งแต่งเพลงประกอบการเรียนการสอน ชื่อชุดว่ามาตราตัวสะกด

เพลงที่แต่งขึ้นมีทั้งหมด 11 เพลง เป็นเพลงสระไทย ซึ่งจะสื่อให้เด็กนักเรียนรู้ว่า สระไทยทั้งหมดมีกี่ตัว ให้ร้องออกเสียงไปพร้อมกับเพลงจนจำขึ้นใจ โดยที่ไม่ต้องท่อง หรือเพลงภาษาคนไทย ซึ่งเพลงนี้เนื้อร้องจะเน้นให้เด็กรู้ความสำคัญของภาษาไทย ว่าภาษาไทย จำเป็นต้องอ่านให้ออก เขียนให้ได้และคล่องอีกด้วย ส่วนอีก 9 เพลง ประกอบด้วย เพลงมาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กบ แม่กก แม่กน และแม่กด ซึ่งสาระของเพลงก็จะทำให้เด็กรู้ว่า คำ แม่ ก.กา เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด พอเด็กร้องได้เด็กก็จะมาคิดจินตนาการขึ้นเอง แล้วมาฝึกจำแนกคำ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดไปในตัว ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อ จากนั้นได้ให้เด็กทำแบบฝึกหัดทีละขั้น ซึ่งแบบฝึกจะเน้นทักษะการคิด หลังจากมีการทดสอบเด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้ตามนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว พบว่าเด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจำหลักเกณฑ์ทางภาษาได้เก่ง และอ่านได้คล่องขึ้นอีกด้วย

“นักเรียนทุกคนย่อมมีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้น หากได้รับประสบการณ์ที่ถูกต้องก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ” ครูปิยาภรณ์ กล่าวย้ำด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน มีมาตรฐาน และมุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ทำให้ครูปิยาภรณ์ได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ทั้งรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ สมกับหน้าที่เรือจ้างพานักเรียนสู่ฝั่งฝัน.

ชยุต โสภาเพียร

Advertisements
This entry was posted in การศึกษา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s