ครม.เห็นชอบให้ธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

ครม.

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ส่งให้สภาฯ พิจารณาต่อไป

วันนี้ ( 5 ก.พ.) นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ….. ที่สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป

นายภักดีหาญส์ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกำหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็น หน่วยงานในกำกับของรัฐ พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงานการรับสถาน ศึกษาอื่นเข้าสมทบและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายปี

พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามทุจริต และให้รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ ของมหาวิทยาลัย

ที่มา: เดลินิวส์

Advertisements
This entry was posted in การศึกษา and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s