สอบ งานราชการ 2556 สป.กก. เปิดสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สอบ งานราชการ 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สป.กก.) ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

ลัีกษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

  • รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม) สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา)
  • และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.

กำหนดการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่ 4 มีนาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

แหล่งที่มา: secretary.mots.go.th
Advertisements
This entry was posted in งานราชการ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s